زاهدان
٨(°C)
وزش باد ١۴(mph)
فشار ٢۵.۵۶(in)
رطوبت ٢۵.۵۶(in)