زاهدان
۵(°C)
وزش باد ۵(mph)
فشار ٢۵.۴۶(in)
رطوبت ٢۵.۴۶(in)